Platformovereenkomst en Ticketovereenkomst

ALGEMEEN

Hieronder lees je de overeenkomsten die bij het gebruik van de website www.ticketswap.com gelden. Zoals je hieronder zult lezen, zijn dat in feite twee losse overeenkomsten. Ten eerste ga je hierna ermee akkoord dat je een rechtstreekse gebruiksovereenkomst aangaat met het TicketSwap platform. Alles wat met je account, je data en de techniek te maken heeft, staat in die overeenkomst vermeld. Die overeenkomst heet de “Platformovereenkomst“. Ten tweede ga je ermee akkoord dat je voor de aan- of verkoop van een ticket steeds een rechtstreekse, eenmalige overeenkomst aangaat met een van de dochtermaatschappijen van TicketSwap (TicketSwap Nederland B.V. of TicketSwap Internationaal B.V., zulks afhankelijk van de locatie waar het concert of evenement plaatsvindt, hierna: “TicketSwap Lokaal”). Die overeenkomst heet de “Ticketovereenkomst”. Op de Platformovereenkomst en de Ticketovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

PLATFORMOVEREENKOMST

Toepasselijkheid: Deze Platformovereenkomst is opgesteld door TicketSwap B.V. ("TicketSwap"), gevestigd op Rokin 75, 1012 KL te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59084952. Als je gebruik maakt van het Platform ga je als “Gebruiker” een overeenkomst aan met TicketSwap (de “Platformovereenkomst”). De artikelen onder het kopje “Ticketovereenkomst” zijn niet van toepassing op TicketSwap. TicketSwap behoudt zich het recht voor deze Platformovereenkomst te wijzigen. Door gebruik te maken van het Platform van TicketSwap stem je in met de meest recente versie van deze Platformovereenkomst.

Platform Dienst: TicketSwap biedt via haar digitale online platform (het "Platform") een dienst aan waarmee je e-tickets voor evenementen (zoals concerten, feesten en festivals) kunt kopen en verkopen (de "Platform Dienst").

Registratie: Je kunt van de Platform Dienst gebruik maken door je te registreren met een Facebook account. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen.

Privacy: TicketSwap beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. TicketSwap verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Platform Dienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website.

Persoonlijk gebruik: De Platform Dienst van TicketSwap is bedoeld voor persoonlijk gebruik, en het is voor handelaren of commerciële partijen niet toegestaan op commerciële wijze gebruik of misbruik te maken van het Platform. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Gebruiker.

Aansprakelijkheid: TicketSwap is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platform Dienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel TicketSwap zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilig en goed functionerend Platform, garandeert zij op geen enkele wijze de juistheid van de Platform Dienst of de inhoud van het Platform. TicketSwap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platform Dienst of het Platform. TicketSwap is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platform Dienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TicketSwap ontstaat.

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de Platform Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; en
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als TicketSwap vermoedt dat je niet voldoet aan de Platformovereenkomst, dan kan TicketSwap je de toegang tot het Platform en de Platform Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

Vrijgeven van informatie: TicketSwap heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Klachtenregeling: Als je een klacht hebt over het Platform of het Platform Dienst, dan hoort TicketSwap dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar info@ticketswap.nl. Ook kan je op alle pagina's je klacht via de rode knop rechts in beeld doorgeven.

TICKETOVEREENKOMST

Ticketovereenkomst: Als je op het Platform een e-ticket te koop aanbiedt of koopt ontstaat er een overeenkomst tussen jou als Gebruiker en TicketSwap Lokaal. De daadwerkelijke rechtspersoon waarmee je als Gebruiker een Ticketovereenkomst aangaat is afhankelijk van de plaats waar het evenement van het betreffende e-ticket gehouden wordt. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Als je een (nieuw) e-ticket te koop aanbiedt of koopt stem je automatisch in met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst.

Overeenkomst van koop: Tussen de “Verkoper” en de “Koper” van een ticket ontstaat onderling een overeenkomst van koop.

Verkopen van e-tickets

Uploaden van e-tickets: Je kunt als Verkoper een e-ticket te koop aanbieden op het Platform door een PDF bestand van het e-ticket te uploaden. Het bestand moet de originele digitale versie zijn die verstrekt is door de ticketprovider. Verkoper moet gerechtigd zijn het e-ticket te verkopen. Gescande e-tickets, foto's van e-tickets of aangepaste bestanden zijn niet toegestaan. Verkoper kan, zolang zijn aanbod niet is aanvaard, zijn aanbod tot verkoop van de geüploade e-tickets te allen tijde intrekken. Ter voorkoming van twijfel: zodra het aanbod door een koper is aanvaard, komt er een finale overeenkomst tot stand met de desbetreffende koper en kan de Verkoper zijn aanbod dus niet meer intrekken.

Omschrijving e-ticket: Verkoper vult de gegevens over het e-ticket zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Die gegevens omvatten in elk geval de naam van het evenement, de prijs en het persoonlijke bankrekeningnummer van Verkoper. Het bankrekeningnummer dient uit een van de volgende landen te komen: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. Als e-tickets bedoeld is voor een specifiek vak of stoel, moet de Verkoper de plaatsnummers duidelijk in het veld "omschrijving" vermelden. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor om de informatie over een aangeboden e-ticket aan te passen aan de informatie die op het geüploade e-ticket staat vermeld.

Kosten en Prijs: Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder e-ticket dat hij op het Platform aanbiedt (de "Verkoopprijs"), met dien verstande dat deze prijs niet hoger mag zijn dan 120% van de originele prijs (inclusief servicekosten) van het e-ticket. Verkoper is voor ieder e-ticket waar een koopovereenkomst voor tot stand komt, een bedrag aan TicketSwap Lokaal verschuldigd dat gelijk is aan 5% van de Verkoopprijs (incl. BTW) (“Servicekosten”). Voldoening van dit bedrag vindt plaats door middel van verrekening, Verkoper ontvangt dus 95% van de Verkoopprijs.

BTW: De BTW over de kaarten die Verkoper via het Platform verkoopt moet al betaald zijn over het originele e-ticket voordat Verkoper het e-ticket aanbiedt. TicketSwap Lokaal rekent BTW over de transactiekosten voor de Koper en over de bemiddelingskosten voor de Verkoper.

Verkochte e-tickets: Verkoper ontvangt bij een voltooide verkoop een e-mail met een bevestiging, waarna het verkochte e-ticket automatisch van het Platform wordt verwijderd. Verkoper dient te controleren of het e-ticket als verkocht staat aangegeven op het Platform. Verkoper is verplicht alle duplicaten van het verkochte e-ticket te vernietigen.

Uitbetaling aan Verkoper: Verkoper ontvangt zo snel mogelijk na verkoop en levering van de e-tickets de overeengekomen Verkoopprijs minus de Servicekosten.

Hoge bedragen: Een Verkoper die op enig moment voor meer dan EUR 600,- aan e-tickets heeft verkocht of te koop aanbiedt voor evenementen die nog niet hebben plaatsgevonden (hierna: “Onzekere Waarde”) worden niet uitbetaald totdat het evenement heeft plaatsgevonden. De Onzekere Waarde wordt door TicketSwap Lokaal gereserveerd voor Verkoper. TicketSwap Lokaal maakt hiervoor gebruik van een derdenrekening. Als een Verkoper voor meer dan EUR 600,- Onzekere Waarde heeft openstaan wordt altijd bevestiging gevraagd of Verkoper daarmee akkoord is, voordat een nieuw aangeboden e-ticket op het Platform zichtbaar is.

Annulering verkoop: TicketSwap Lokaal heeft belang bij een goede uitvoering van de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De koopovereenkomst bevat dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van TicketSwap Lokaal, dat TicketSwap Lokaal in staat stelt naleving van de koopovereenkomst te vorderen, de koopovereenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen indien Koper of Verkoper niet aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst heeft voldaan.

Kopen van e-tickets

Kosten, betaling en levering: Koper van een e-ticket kan online betalen via de aangeboden betaalmethodes. De transactiekosten voor de aankoop van een e-ticket bedragen 5% van de Verkoopprijs en zijn inclusief de kosten van de betaling en BTW. Het e-ticket is na aankoop direct te downloaden vanaf het Platform. Daarnaast levert TicketSwap Lokaal zo spoedig mogelijk na betaling per email het e-ticket in de vorm van een link naar het PDF bestand. Bij aankoop is er een finale overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper tot stand gekomen. Door de aard van het product is het niet mogelijk de aankoop ongedaan te maken.

Wijzigingen van het evenement: Zodra het e-ticket is verkocht via het Platform kan de organisator van het evenement de bezitter van het e-ticket niet benaderen. Koper dient te allen tijde de informatie rondom een evenement in de gaten te houden en zelf op te zoeken. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of afgelasting van het evenement. Als het evenement wijzigt dient Koper zelf eventuele vergoedingen te verhalen op de organisator van het evenement (de oorspronkelijke prijs van het e-ticket exclusief servicekosten).

Ongeldige e-tickets: De risico's m.b.t. geldigheid van het e-ticket en de eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor Verkoper en Koper. Het is niet toegestaan een e-ticket nogmaals te verkopen of gebruiken. Als het e-ticket niet geldig blijkt, dan zal TicketSwap Lokaal, Verkoper en Koper in een gemodereerde chatdiscussie met elkaar in contact brengen om in goed overleg een oplossing te zoeken. Indien Verkoper weigert zijn medewerking te verlenen behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor om aangifte te doen tegen Verkoper en zijn account (permanent) te blokkeren.

Risico's: Het kopen van een e-ticket via het Platform is niet risico vrij. TicketSwap Lokaal spant zich in om enkel veilige en succesvolle transacties via het Platform af te wikkelen, maar zij garandeert niet dat een e-ticket dat via het Platform is aangeschaft altijd toegang zal geven tot het gewenste evenement.

Aansprakelijkheid: TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platform Dienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel TicketSwap Lokaal zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilige koop van een e-ticket, garandeert zij op geen enkele wijze de juistheid van de Platform Dienst, de inhoud van het Platform of de juistheid of geldigheid van een e-ticket. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platform Dienst, het Platform of het e-ticket. TicketSwap Lokaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platform Dienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TicketSwap Lokaal ontstaat.

Misbruik: Je gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; en
  4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als TicketSwap Lokaal vermoedt dat je niet voldoet aan de Ticketovereenkomst, dan kan TicketSwap Lokaal je de toegang tot het Platform en de Platform Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

Vrijgeven van informatie: TicketSwap Lokaal heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Al meer dan 1.700.000 tevreden gebruikers uit 20 verschillende landen!

Eveline

Wauw dit is echt easy peasy! Binnen 48 seconden mijn kaartje verkocht!

Annelies

Wat tof! Gewoon supersnel tickets verkocht. Aanrader!!

Jeroen

Mooi, in 3 min mijn ticket verkocht.

Marion

Heerlijk dat zoiets als TicketSwap bestaat!!

Marion

Super dat er zoiets als TicketSwap bestaat! Betrouwbaar voor koper en verkoper, top!!

Sjon

komt niet alleen betrouwbaar over maar is het ook.

Femke

Super hulpvaardige servicedeskmedewerker via de chat die me direct hielp!

Yvonne

Ticket zeer vlot verkocht! Toppertje! :-)

Sabine

Voor het eerst gebruik gemaakt van TicketSwap en zeker voor herhaling vatbaar!!

Stijn

Tickets na 1 minuut verkocht! Echt straf! Snel, efficiënt en veilig ;)

Stijn

Een héél goede uitvinding! Vlot, gemakkelijk en correct!

Pim

Een super handige website/app waar ik zeker nog vaak gebruik van zal maken.

Stefan

Secure Swap !!!! Alles top geregeld en de kaarten zijn 100% geldig.

Maroesja

Handig als je snel iets leuks wil of als je zelf vergeten bent een kaartje te kopen !

Nick

Ticketswap is te gek. Het werkt makkelijk, snel en betrouwbaar!

Lilian

Super, dan is het goed terecht gekomen en redelijk weer gehad!

Paula

Snel, betrouwbaar en super handig!!

Berend

Goed initiatief, het voelde veilig!

Laurens

Makkelijk, overzichtelijk, snel en goede service!

Paula

super snel, betrouwbaar en heel handig... wat een topsysteem

Eveline

Wauw dit is echt easy peasy! Binnen 48 seconden mijn kaartje verkocht!

Annelies

Wat tof! Gewoon supersnel tickets verkocht. Aanrader!!

Jeroen

Mooi, in 3 min mijn ticket verkocht.

Marion

Heerlijk dat zoiets als TicketSwap bestaat!!

Marion

Super dat er zoiets als TicketSwap bestaat! Betrouwbaar voor koper en verkoper, top!!

Sjon

komt niet alleen betrouwbaar over maar is het ook.

Femke

Super hulpvaardige servicedeskmedewerker via de chat die me direct hielp!

Yvonne

Ticket zeer vlot verkocht! Toppertje! :-)

Sabine

Voor het eerst gebruik gemaakt van TicketSwap en zeker voor herhaling vatbaar!!

Stijn

Tickets na 1 minuut verkocht! Echt straf! Snel, efficiënt en veilig ;)

Stijn

Een héél goede uitvinding! Vlot, gemakkelijk en correct!

Pim

Een super handige website/app waar ik zeker nog vaak gebruik van zal maken.

Stefan

Secure Swap !!!! Alles top geregeld en de kaarten zijn 100% geldig.

Maroesja

Handig als je snel iets leuks wil of als je zelf vergeten bent een kaartje te kopen !

Nick

Ticketswap is te gek. Het werkt makkelijk, snel en betrouwbaar!

Lilian

Super, dan is het goed terecht gekomen en redelijk weer gehad!

Paula

Snel, betrouwbaar en super handig!!

Berend

Goed initiatief, het voelde veilig!

Laurens

Makkelijk, overzichtelijk, snel en goede service!

Paula

super snel, betrouwbaar en heel handig... wat een topsysteem

Eveline

Wauw dit is echt easy peasy! Binnen 48 seconden mijn kaartje verkocht!

Annelies

Wat tof! Gewoon supersnel tickets verkocht. Aanrader!!

Jeroen

Mooi, in 3 min mijn ticket verkocht.

Marion

Heerlijk dat zoiets als TicketSwap bestaat!!

Marion

Super dat er zoiets als TicketSwap bestaat! Betrouwbaar voor koper en verkoper, top!!

Sjon

komt niet alleen betrouwbaar over maar is het ook.

Femke

Super hulpvaardige servicedeskmedewerker via de chat die me direct hielp!

Yvonne

Ticket zeer vlot verkocht! Toppertje! :-)

Sabine

Voor het eerst gebruik gemaakt van TicketSwap en zeker voor herhaling vatbaar!!

Stijn

Tickets na 1 minuut verkocht! Echt straf! Snel, efficiënt en veilig ;)

Stijn

Een héél goede uitvinding! Vlot, gemakkelijk en correct!

Pim

Een super handige website/app waar ik zeker nog vaak gebruik van zal maken.

Stefan

Secure Swap !!!! Alles top geregeld en de kaarten zijn 100% geldig.

Maroesja

Handig als je snel iets leuks wil of als je zelf vergeten bent een kaartje te kopen !

Nick

Ticketswap is te gek. Het werkt makkelijk, snel en betrouwbaar!

Lilian

Super, dan is het goed terecht gekomen en redelijk weer gehad!

Paula

Snel, betrouwbaar en super handig!!

Berend

Goed initiatief, het voelde veilig!

Laurens

Makkelijk, overzichtelijk, snel en goede service!

Paula

super snel, betrouwbaar en heel handig... wat een topsysteem

Bekijk alle testimonials