• Hulp
 • Over ons
 • Vacatures
 • Partners
 • Contact

Platformovereenkomst en Ticketovereenkomst

ALGEMEEN

Hieronder lees je de overeenkomsten die bij het gebruik van de website www.ticketswap.com gelden. Zoals je hieronder zult lezen, zijn dat in feite twee losse overeenkomsten. Ten eerste ga je een rechtstreekse gebruiksovereenkomst aan met het TicketSwap platform. Alles wat met je account, je data en de techniek te maken heeft, staat in die overeenkomst vermeld. Die overeenkomst heet de “Platformovereenkomst“. Ten tweede ga je voor de aan- of verkoop van tickets altijd een rechtstreekse, eenmalige overeenkomst aan met een van de dochterondernemingen van TicketSwap (afhankelijk van de evenementlocatie, hierna: "TicketSwap Local"):

 • TicketSwap Nederland B.V., onder nummer 66696267 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (evenementlocatie: Nederland),

 • TicketSwap International B.V., onder nummer 66696348 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (evenementlocatie: alle landen die hier niet genoemd worden),

 • TicketSwap Australia Pty Ltd., onder nummer 635570142 ingeschreven bij de Australische Kamer van Koophandel (evenementlocatie: Australië),

 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, onder nummer 35.523.781 ingeschreven bij de Braziliaanse Kamer van Koophandel (evenementlocatie: Brazilië).

Die overeenkomst wordt de "Ticketovereenkomst" genoemd. Op de Platformovereenkomst en de Ticketovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

PLATFORMOVEREENKOMST

Toepasselijkheid: Deze Platformovereenkomst is opgesteld door TicketSwap B.V. ("TicketSwap"), gevestigd op Rokin 75, 1012 KL te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59084952. Als je gebruik maakt van het Platform ga je als “Gebruiker” een overeenkomst aan met TicketSwap (de “Platformovereenkomst”). De artikelen onder het kopje “Ticketovereenkomst” zijn niet van toepassing op TicketSwap. TicketSwap behoudt zich het recht voor deze Platformovereenkomst te wijzigen. Door gebruik te maken van het Platform van TicketSwap stem je in met de meest recente versie van deze Platformovereenkomst. Bij elke wijziging aan deze Platform overeenkomst, ben je verplicht om deze te accepteren wanneer je het Platform weer wilt gebruiken.

Platformdienst: TicketSwap biedt via haar digitale online platform (het "Platform") een dienst aan waarmee je e-tickets voor evenementen (zoals concerten, feesten en festivals) kunt kopen en verkopen (de "Platformdienst").

Registratie: Je kunt van de Platformdienst gebruik maken door je te registreren met een email- of Facebookaccount. Je dient hierbij alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Ieder individu mag maar 1 geregistreerd account hebben op het Platform.

Privacy: TicketSwap beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en (vanaf mei 2018) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). TicketSwap verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Platformdienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website.

Persoonlijk gebruik: De Platformdienst van TicketSwap is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij ontmoedigen handelaren of commerciële partijen op commerciële wijze gebruik of misbruik te maken van het Platform. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Gebruiker.

Aansprakelijkheid: TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform mocht lijden, zoals enig verlies dat Koper of Verkoper kan lijden als gevolg van enige vergoeding bij Wijziging van een evenement (zie ook ‘Wijziging van het evenement’), tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van TicketSwap Lokaal. Hoewel TicketSwap zoveel mogelijk maatregelen treft om ervoor te zorgen dat het Platform veilig en goed functioneert, kan TicketSwap de juistheid van de Platformdienst of de inhoud van het Platform niet garanderen. De juistheid of geldigheid van een e-ticket kan zij slechts garanderen indien het een Secure Swap e-ticket betreft. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platformdienst, het Platform of het e-ticket. TicketSwap Lokaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platformdienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TicketSwap Lokaal ontstaat.

Betaaldienst: Betaaldiensten voor Gebruikers van on TicketSwap worden (in sommige gevallen) geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Aangesloten Accountovereenkomst (Stripe Connected Account Agreement), die de Stripe Servicevoorwaarden (Stripe Terms of Service) omvat (gezamenlijk, de “Stripe Serviceovereenkomst”). Door akkoord te gaan met deze Platformovereenkomst of door verder te gaan als Gebruiker van Ticketswap, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Serviceovereenkomst, deze voorwaarden mogen tussentijds gewijzigd worden. Als voorwaarde voor TicketSwap om betalingsdienst Stripe mogelijk te maken, gaat u ermee akkoord TicketSwap nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken. Tevens machtigt u TicketSwap om deze informatie en transactie-informatie te delen met betrekking tot uw gebruik van de betaaldienst die door Stripe worden aangeboden.

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de Platformdienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

 1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

 2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;

 3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;

 4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie*; en

 5. geen script, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden gebruikt om voorrang te krijgen op aankopen.

Wanneer TicketSwap het vermoeden heeft dat Gebruiker niet in overeenstemming handelt met de Patformovereenkomst dan behoudt TicketSwap zichzelf het recht voor om Gebruiker direct te weren van het Platform. In dit geval behouden wij ons daarnaast het recht om uw (relevante) persoonlijke informatie te bewaren. Dit betekent dat wanneer Gebruiker de regels in Platformovereenkomst overtreedt, onze rechten om uw persoonlijke informatie vast te houden zwaarder wegen dan de rechten die Gebruikers hebben om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij doen dit om misbruik in de toekomst tegen te gaan.

* wanneer je toch zwakheden ontdekt in onze beveiliging dan kun je dat hier rapporteren. Als TicketSwap vermoedt dat je niet voldoet aan de Platformovereenkomst, dan kan TicketSwap je de toegang tot het Platform en de Platformdienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.Wanneer je de overeenkomst niet nakomt, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: TicketSwap heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.

Klachtenregeling: Als je een klacht hebt over het Platform of de Platformdienst, dan hoort TicketSwap dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar complaints@ticketswap.com. Ook kan je op alle pagina's je klacht via de rode knop rechts in beeld doorgeven.

TICKETOVEREENKOMST

Ticketovereenkomst: Als je op het Platform een e-ticket te koop aanbiedt of van een ander koopt ontstaat er een overeenkomst tussen jou (als Gebruiker) en TicketSwap Lokaal. De specifieke rechtspersoon waarmee je deze Ticketovereenkomst aangaat, is afhankelijk van de plaats waar het evenement van het betreffende e-ticket gehouden wordt. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Als je een (nieuw) e-ticket te koop aanbiedt of koopt, ben je verplicht in te stemmen met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst.

Overeenkomst van koop: Tussen de “Verkoper” en de “Koper” van een ticket ontstaat onderling een overeenkomst van koop.

Verkopen van e-tickets

Uploaden van e-tickets: Je kunt als Verkoper een e-ticket te koop aanbieden op het Platform door een bestand van het e-ticket te uploaden. Het bestand moet de originele digitale versie zijn die verstrekt is door de ticketprovider. Verkoper moet gerechtigd zijn het e-ticket te verkopen. Gescande e-tickets, foto's van e-tickets of aangepaste bestanden zijn niet toegestaan. Verkoper kan, zolang zijn aanbod niet is aanvaard, zijn aanbod tot verkoop van het geüploade e-ticket te allen tijde intrekken. Ter voorkoming van twijfel: zodra Koper het ticket reserveert in zijn winkelwagen, is Verkoper verplicht het e-ticket te verkopen. Wanneer Koper daadwerkelijk het e-ticket koopt, komt er een finale overeenkomst tot stand met de desbetreffende koper en is de Verkoper verplicht het e-ticket aan Koper te verkopen.

Omschrijving e-ticket: Verkoper vult de gegevens over het e-ticket zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Die gegevens omvatten in elk geval de naam van het evenement, de prijs en het persoonlijke bankrekeningnummer van Verkoper. Daarnaast dient Verkoper van normaal afwijkende toegangsrechten (bijv. early entrance, late entrance, kinder tickets, CJP pas, etc.) in de omschrijving te zetten. De bankrekening moet uit een van deze landen komen. Verkoper kiest de valuta voor de advertentie uit de ondersteunde valuta. Als het e-ticket bedoeld is voor een specifiek vak of stoel, moet de Verkoper het plaatsnummer duidelijk in het veld "omschrijving" vermelden of het veld “seating” (wanneer deze beschikbaar gesteld is). TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor om de informatie over een aangeboden e-ticket aan te passen aan de informatie die op het geüploade e-ticket staat vermeld.

*exclusief Hong Kong, Japan, New Zealand en Singapore.

Kosten en Prijs: Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder e-ticket dat hij op het Platform aanbiedt (de "Verkoopprijs"), met dien verstande dat deze prijs niet hoger mag zijn dan 120% van de originele prijs (inclusief servicekosten) van het e-ticket. In sommige landen gelden (maximumprijs)restricties voor het online aanbieden of doorverkopen van e-tickets. Verkoper dient zich aan eventuele lokale wetgeving te houden. Verkoper is voor ieder e-ticket waarvoor een koopovereenkomst tot stand komt, een bedrag aan TicketSwap Lokaal verschuldigd dat gelijk is aan 5% van de Verkoopprijs (incl. BTW) (“Servicekosten”). Voldoening van dit bedrag vindt plaats door middel van verrekening, Verkoper ontvangt dus 95% van de Verkoopprijs.

Als er een e-ticket wordt verkocht voor meer dan 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten), behoudt TicketSwap Local het recht om de Verkoop terug te draaien of het bedrag boven de 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten) in rekening te brengen. TicketSwap Local besluit wanneer dit het geval is en Koper kan hier geen rechten aan ontlenen. Wanneer de Verkoper al uitbetaald is, is Verkoper verplicht het bedrag boven de 120% van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief servicekosten) terug te betalen aan TicketSwap Local in overeenstemming met de Terugbetalingsvoorwaarden.

BTW: De BTW over de e-tickets die Verkoper via het Platform verkoopt moet al betaald zijn over het originele e-ticket voordat Verkoper het e-ticket aanbiedt. TicketSwap Lokaal rekent BTW over de transactiekosten voor de Koper en over de bemiddelingskosten voor de Verkoper.

Verkochte e-tickets: Verkoper ontvangt bij een voltooide verkoop een e-mail met een bevestiging, waarna het verkochte e-ticket automatisch van het Platform wordt verwijderd. Verkoper dient te controleren of het e-ticket als verkocht staat aangegeven op het Platform. Verkoper is verplicht alle duplicaten van het verkochte e-ticket te vernietigen.

Uitbetaling aan Verkoper: Zo snel mogelijk na verkoop en levering van de e-tickets zal TicketSwap de overeengekomen Verkoopprijs minus de Servicekosten (de “Uitbetaling”) overmaken.Verkoper kan hier kijken om te zien wanneer de Uitbetaling op zijn bankrekening zal verschijnen. Na een melding van een ongeldig e-ticket, in het geval van (verdenking van) fraude of een geannuleerd evenement kan de Uitbetaling aan Verkoper worden opgeschort totdat meer duidelijkheid bestaat over de situatie. Indien daar volgens TicketSwap aanleiding toe bestaat, kan de Uitbetaling door TicketSwap worden geannuleerd.

Naleving van EU-wetgeving: TicketSwap is volgens EU-wetgeving verplicht om ‘ken-uw-klant’-procedures toe te passen op Verkopers op het TicketSwap Platform. Deze procedures worden door onze betaalproviders uitgevoerd en moeten aan strenge privacy policies voldoen.De betaalproviders vergelijken uw informatie met hun eigen en openbare databases om verdacht gedrag te signaleren. Het kan zijn dat je na deze controle gevraagd wordt om extra documenten ter identificatie te verschaffen. Deze documenten moeten kopieën van je officiële identificatiebewijs zijn en mogen niet aangepast (bijv. met watermerk) zijn. Het identificatiebewijs wordt na verificatie door de betaalprovider verwijderd.

Hoge bedragen: Een Verkoper die op enig moment zelf, of samen met "Gelijkende Verkopers", voor meer dan EUR 570,- aan e-tickets heeft verkocht of te koop aanbiedt voor evenementen die nog niet hebben plaatsgevonden (hierna: “Onzekere Waarde”) wordt niet uitbetaald totdat in alle redelijkheid vast is komen te staan dat de e-tickets geldig zijn gebleken en Koper toegang tot het evenement heeft kunnen hebben. Onder Vergelijkbare Verkopers worden verstaan: andere Verkopers die dezelfde persoonsgegevens als Verkoper gebruiken.

De Onzekere Waarde wordt door TicketSwap Lokaal gereserveerd voor Verkoper. TicketSwap Lokaal maakt hiervoor gebruik van een derdenrekening. Als een Verkoper voor meer dan EUR 570,- Onzekere Waarde heeft openstaan, wordt hem voor elke nieuw aangeboden e-ticket bevestiging gevraagd of hij akkoord is dat zijn geld na het evenement wordt uitbetaald. Er dient dan in alle redelijkheid vastgesteld te worden dat de e-tickets geldig zijn gebleken en Koper toegang tot het evenement heeft kunnen hebben. Verkoper dient hiermee akkoord te gaan voordat een nieuw aangeboden e-ticket op het Platform zichtbaar is.

Annulering verkoop: TicketSwap Lokaal heeft belang bij een goede uitvoering van de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De koopovereenkomst bevat dan ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van TicketSwap Lokaal, dat TicketSwap Lokaal in staat stelt naleving van de koopovereenkomst te vorderen, de koopovereenkomst te ontbinden of de koopovereenkomst te vernietigen indien Koper of Verkoper niet aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst heeft voldaan.

Gratis tickets: Verkoper is het niet toegestaan om e-tickets te verkopen, welke gratis zijn verkregen. Dit zijn onder andere, maar niet gelimiteerd tot, tickets gewonnen in een wedstrijd, gastenlijst tickets, etc.

Minimumverkoopprijs: De minimale ticketprijs van tickets verkocht op het Platform bedraagt €5 per ticket (of het equivalent van €5 in een andere valuta). .

Kopen van e-tickets

Kosten, betaling en levering: Koper van een e-ticket kan online betalen via de aangeboden betaalmethodes. De transactiekosten voor de aankoop van een e-ticket bedragen 5% van de Verkoopprijs en zijn inclusief BTW. Het e-ticket is na aankoop direct te downloaden vanaf het Platform. Daarnaast levert TicketSwap Lokaal zo spoedig mogelijk na betaling het e-ticket i) in Mijn Gekochte Ticketsin het TicketSwap account en ii) per email in de vorm van een link naar het PDF bestand. Bij aankoop is er een finale overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper tot stand gekomen. Door de aard van het product is het niet mogelijk om op ieder moment de aankoop ongedaan te maken. Hierdoor is er nadat de transactie is afgerond, geen periode waarin Koper en Verkoper de transactie kunnen herzien.

Secure Swap: Sommige e-tickets op het Platform kunnen worden gekocht door middel van Secure Swap. Wanneer een e-ticket is gekocht via Secure Swap, dan wordt het originele e-ticket onbruikbaar gemaakt en vervangen met een nieuw uniek e-ticket op eigen naam. Hiermee is Koper zeker dat het gekochte e-ticket bruikbaar en nooit eerder gebruikt is. Een Secure Swap e-ticket kun je herkennen aan het Secure Swap logo. Kijk hier om te zien hoe Secure Swap werkt.

Wijzigingen van het evenement: Koper is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor een e-ticket is gekocht en na te gaan of dit evenement mogelijk wordt uitgesteld, afgelast of anderszins wordt gewijzigd (hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Gewijzigd” of “Wijziging”). TicketSwap Lokaal zal zich inspannen informatie te verstrekken over Wijziging van evenementen, maar TicketSwap Lokaal is hiertoe niet verplicht.

TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor schade die gebruikers van TicketSwap (Kopers en Verkopers) lijden door Wijziging van evenementen.

Bij annulering van een evenement verstrekt de organisator van het evenement meestal een "Compensatie" aan de (rechts)persoon die de e-tickets voor dat evenement rechtstreeks van de organisator (de Verkoper) heeft gekocht.Het is de bedoeling dat deze Compensatie (eventueel met tussenkomst van de Verkoper) aan de Koper wordt uitbetaald. Deze is namelijk eigenaar geworden van het via het Platform gekochte e-ticket.**

Het kan gebeuren dat de Compensatie van de organisator verschilt van het bedrag dat de Koper heeft betaald voor het e-ticket op het Platform. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor dergelijke “Prijsverschillen”, niet richting Koper en niet richting Verkoper.

Bij het uitkeren van de Compensatie aan Koper in het geval van afgelasting, zal in principe een onderscheid gemaakt worden tussen Secure Swap e-tickets en niet-Secure Swap e-tickets.

Indien de aankoop is gedaan via Secure Swap, zal de organisator doorgaans de Koper (evt. via het Platform) direct benaderen over annuleringen en eventuele Compensaties daarvoor. Als het evenement wordt afgelast, bedraagt deze Compensatie doorgaans het bedrag dat de Verkoper oorspronkelijk voor het e-ticket heeft betaald (exclusief servicekosten van de ticketprovider. Dit bedrag hoeft niet overeen te komen met het bedrag dat Koper via het Platform heeft betaald – dit kan hoger of lager zijn. De organisator zal de desbetreffende Compensatie doorgaans overmaken naar TicketSwap Lokaal, waarna Ticketswap Lokaal de vergoeding aan Koper zal uitkeren.

In het geval de aankoop niet via Secure Swap heeft plaatsgevonden is de Verkoper verplicht om de door de organisator aangeboden Compensatie n.a.v. afgelasting op te eisen en deze Compensatie vervolgens over te maken naar TicketSwap Lokaal ten behoeve van de Koper, zulks tot een maximum van het bedrag dat de Koper voor het e-ticket aan Verkoper heeft betaald. TicketSwap Lokaal zal dit bedrag vervolgens aan Koper uitkeren.

In sommige gevallen kan een ander beleid dan de hierboven beschreven processen gelden. Altijd is het uitgangspunt dat een Compensatie aan de Koper wordt uitbetaald, en dat TicketSwap niet aansprakelijk is voor Prijsverschillen.

Ongeldige e-tickets: Er bestaat een risico dat e-tickets die via het Platform zijn gekocht (uitgezonderd Secure Swap e-tickets) ongeldig blijken te zijn. De risico's m.b.t. de geldigheid van het e-ticket en de eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor Verkoper en Koper. Het is Verkoper niet toegestaan het e-ticket te gebruiken nadat de transactie is voltooid. Het is Koper alleen toegestaan om het e-ticket door te verkopen via het TicketSwap account dat hij gebruikt heeft om het e-ticket te verkrijgen. Het is niet toegestaan om e-tickets door te verkopen op andere platformen (tenzij het een Secure Swap e-ticket betreft).

Indien het e-ticket ongeldig blijkt te zijn, zal TicketSwap Lokaal bemiddelen in een chatgesprek tussen Koper en Verkoper om in goed overleg tot een oplossing te komen. TicketSwap Lokaal treedt op als een onafhankelijke bemiddelaar tussen Koper en Verkoper en probeert bewijzen te vinden die de verklaringen van Koper en Verkoper ondersteunen. TicketSwap Lokaal zal op basis van deze bevindingen beslissen of Verkoper de ongeldige tickets moet terugbetalen aan Koper. Koper en Verkoper zijn verplicht om mee te werken met de beslissing van TicketSwap Lokaal. 

Indien Verkoper zijn medewerking weigert, behoudt Ticketswap Lokaal zich het recht voor om aangifte tegen Verkoper te doen, om persoonsgegevens van Verkoper met Koper te delen zodat deze aangifte kan doen, en om zijn account (permanent) te blokkeren. Alle gevallen van ongeldige e-tickets dienen te worden gerapporteerd aan TicketSwap Lokaal. Alle geschillen welke via andere kanalen (bijv. via creditcardmaatschappijen) binnen komen, worden alleen behandeld als ze ook direct aan TicketSwap Lokaal worden gerapporteerd.

Risico's: Het kopen van een e-ticket via het Platform is, afgezien van Secure Swap e-tickets, niet risicovrij. TicketSwap Lokaal spant zich in om enkel veilige en succesvolle transacties via het Platform af te wikkelen, maar garandeert niet dat een e-ticket dat via het Platform is aangeschaft altijd geldig is en altijd toegang zal geven tot het gewenste evenement. Secure Swap e-tickets zijn in principe wel altijd geldig voor het gewenste evenement.

Aansprakelijkheid: TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel TicketSwap Lokaal zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen voor een veilige koop van een e-ticket, kan zij de juistheid van de Platformdienst en de inhoud van het Platform niet altijd garanderen. De juistheid of geldigheid van een e-ticket kan zij slechts garanderen indien het een Secure Swap e-ticket betreft. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Platformdienst, het Platform of het e-ticket. TicketSwap Lokaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de Platformdienst te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TicketSwap Lokaal ontstaat.

Misbruik: Je gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

 1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

 2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van het Platform betreedt;

 3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt; en

 4. niet de kwetsbaarheid van het Platform of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als TicketSwap Lokaal vermoedt dat je niet voldoet aan de Ticketovereenkomst, dan kan TicketSwap Lokaal je de toegang tot het Platform en de Platform Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen. In het geval van misbruik, behouden wij het recht om jouw (relevante) data en informatie in onze archieven op te slaan voor toekomstige referentie, totdat en nadat geschillen zijn opgelost. Dit betekent dat bij een overtreding van de Platformovereenkomst ons recht om jouw informatie op te slaan zwaarder weegt dan dataprotectieregels volgens welke je een verzoek tot informatieverwijdering mag indienen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Vrijgeven van informatie: TicketSwap Lokaal heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) haar rechten te handhaven.