• Over ons
 • Vacatures
 • Word een partner

Platformovereenkomst en Ticketovereenkomst

ALGEMEEN

Hierna volgen de overeenkomsten die gelden voor het gebruik van de website www.ticketswap.com (en alle subdomeinen ervan voor andere landen). Zoals u hieronder zult lezen, zijn er twee afzonderlijke overeenkomsten. Ten eerste sluit u een rechtstreekse gebruikersovereenkomst met het platform TicketSwap. In die overeenkomst staat alle informatie met betrekking tot uw account, uw gegevens en de techniek. Deze overeenkomst wordt de "Platformovereenkomst" genoemd. Ten tweede sluit u voor het kopen of verkopen van een ticket altijd een rechtstreekse, eenmalige overeenkomst met een van de dochterondernemingen van TicketSwap (naargelang van de evenementlocatie hierna te noemen: "TicketSwap Lokaal"):

 • TicketSwap Netherlands B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66696267 (evenementlocatie: Nederland);

 • TicketSwap International B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66696348 (evenementlocatie: alle landen die hier niet vermeld staan);

 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, ingeschreven bij de Braziliaanse Kamer van Koophandel onder nummer 35.523.781 (evenementlocatie: Brazilië).

Deze overeenkomst wordt de "Ticketovereenkomst" genoemd. Op de Platformovereenkomst en de Ticketovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

PLATFORMOVEREENKOMST

Toepasselijkheid: Deze Platformovereenkomst wordt opgesteld door TicketSwap B.V. ("TicketSwap"), gevestigd aan het Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59084952. Indien u het Platform gebruikt, sluit u een overeenkomst met TicketSwap (de "Platformovereenkomst") als "Gebruiker". De artikelen onder het kopje "Ticketovereenkomst” zijn niet van toepassing op TicketSwap. TicketSwap behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Platformovereenkomst. Wanneer u gebruikmaakt van het Platform, moet u akkoord gaan met alle wijzigingen in de Platformovereenkomst.

Platformdienst: TicketSwap biedt via zijn online digitale platform (het "Platform") een dienst aan waarmee u e-tickets voor ervaringen (bijvoorbeeld concerten, feesten, festivals, dagjes uit) kunt kopen en verkopen (de "Platformdienst").

Aanmelding: Om gebruik te maken van de Platformdienst, meldt u zich aan met een e-mailadres, een Facebookaccount of Login met Apple. Alle persoonsgegevens moeten naar waarheid worden ingevuld. Per persoon is één geregistreerd account toegestaan.

Privacy: TicketSwap beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). TicketSwap verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om het gebruik van de Platformdienst mogelijk te maken en hierover met ons te kunnen communiceren. Zie voor meer informatie het Privacybeleid op onze website.

Privégebruik: De Platformdienst van TicketSwap is bedoeld voor privégebruik. Zakelijke handelaren en andere commerciële partijen worden ontmoedigd misbruik te maken van het Platform. Scripts, (gedeeltelijk) geautomatiseerde programma's of andere methoden om met voorrang te kopen, zijn niet toegestaan en kunnen aanleiding geven tot het (blijvend) blokkeren van de Gebruiker.

Zoekranking: de ranking van te koop aangeboden tickets in zoekresultaten op het platform TicketSwap is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:

 • Zoekresultaten voor tickets worden gerangschikt van laagste naar hoogste prijs.

 • Als er voor een evenement een ticketshop beschikbaar is die de primaire verkoop van tickets mogelijk maakt, worden deze tickets bovenaan de zoekresultaten weergegeven.

Als de primaire ticketverkoop door een merkticketshop via ons Platform wordt gefaciliteerd, worden deze te koop aangeboden tickets als zodanig bekendgemaakt om onderscheid te maken met tickets die door een andere fan te koop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid: TicketSwap is niet aansprakelijk voor enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform, zoals verliezen die de Koper of Verkoper zou kunnen lijden naar aanleiding van een Wijziging van een evenement (zie ook “Wijzigingen van een Evenement”), tenzij die schade is veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel TicketSwap zo veel mogelijk maatregelen neemt om te zorgen voor een veilig en goed werkend Platform, kan het niet instaan voor de juistheid van de Platformdienst of de inhoud van het Platform. TicketSwap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden (zoals een onjuiste evenementomschrijving) wat betreft de Platformdienst of het Platform. TicketSwap heeft het recht het gebruik daarvan, zonder kennisgeving vooraf, (tijdelijk) te schorsen of te beperken of de Platformdienst zonder opgaaf van redenen te beëindigen zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding tegenover TicketSwap.

Betaaldienst: Betalingsverwerkingsdiensten in verband met de ticketverkoop via TicketSwap worden geleverd door Stripe, en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Account-overeenkomst, die ook de Dienstverleningsvoorwaarden van Stripe omvat (gezamenlijk te noemen: de “Dienstverleningsovereenkomst van Stripe”). Door akkoord te gaan met deze Platformovereenkomst of door op TicketSwap te blijven opereren als Verkoper, stemt u ermee in gebonden te zijn door de Dienstverleningsovereenkomst van Stripe, zoals die van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Om Stripe in staat te stellen zijn betalingsverwerkingsdiensten doeltreffend uit te voeren, stemt u ermee in TicketSwap correcte en volledige gegevens over uzelf te verstrekken en machtigt u TicketSwap deze gegevens, alsmede transactiegegevens in verband met uw gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten, met Stripe te delen.

Misbruik: Als voorwaarde voor het gebruik van de Platformdienst stemt u ermee in geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die mogelijk inbreuk maakt op wet- of regelgeving.

Voorts stemt u ermee in dat u:

 1. geen ongepaste relatie met een persoon of entiteit zult voorwenden;

 2. geen ongepaste relatie met een persoon of entiteit zult voorwenden;

 3. geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard en voor welk doel dan ook zult doorsturen;

 4. de kwetsbaarheid van het Platform of enig ander verbonden systeem of netwerk niet zult onderzoeken, scannen of testen, en niet in strijd met enige beveiliging of authenticatie* zult handelen; en

 5. geen gebruik zult maken van scripts, (gedeeltelijk) geautomatiseerde programma's of andere methoden om met voorrang te kopen.

* gaat u alstublieft naar deze pagina als u beveiligingsproblemen ontdekt.

Indien TicketSwap vermoedt dat u zich niet houdt aan de Platformovereenkomst, kan TicketSwap u met onmiddellijke ingang (blijvend) de toegang tot het Platform en de Platformdienst ontzeggen. In geval van niet-naleving behouden wij het recht uw (relevante) gegevens en informatie op te slaan voor latere raadpleging. Dit houdt in dat wij, indien u de Platformovereenkomst schendt, een gerechtvaardigde reden hebben om uw gegevens in ons bezit te houden, waarbij we niet hoeven te voldoen aan uw verzoek om al uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Openbaarmaking van gegevens: TicketSwap heeft te allen tijde het recht gegevens openbaar te maken om: (i) zichzelf voor een rechtbank te verdedigen, (ii) een gerechtelijk bevel uit te voeren, (iii) alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid na te leven, (iv) de nationale veiligheid, defensie, openbare orde/volksgezondheid te beschermen en (v) zijn rechten te handhaven.

Klachtenprocedure: TicketSwap neemt graag kennis van eventuele klachten over het Platform of de Platformdienst. Stuurt u uw (zo volledig mogelijk geformuleerde) klacht naar complaints@ticketswap.com. U kunt uw klacht ook indienen door middel van de rode knop die rechts op elke pagina wordt weergegeven.

YouTube-diensten: Op enkele van onze pagina’s vindt u videocontent die door YouTube, via de YouTube Api-diensten, wordt geleverd. Door TicketSwap te gebruiken, stemt u ermee in gehouden te zijn aan de Dienstverleningsvoorwaarden van YouTube.Promoties: TicketSwap Lokaal kan van tijd tot tijd wedstrijden, promoties of sweepstakes ("Promoties") uitschrijven. Promoties zijn onderhevig aan actievoorwaarden. Promoties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen waar deze Site beschikbaar is gesteld. Promoties kunnen onderhevig zijn aan bepaalde door TicketSwap Lokaal vastgestelde geschiktheidsvereisten. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor om een Promotie op elk gewenst moment te staken, zonder kennisgeving aan de Gebruikers. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en de actievoorwaarden van de Promotieregels, prevaleren de actievoorwaarden uitsluitend met betrekking tot de context van de Promotie.

TICKETOVEREENKOMST

Ticketovereenkomst: Indien u een e-ticket op het Platform koopt of te koop aanbiedt, komt er een overeenkomst tot stand tussen u (als Gebruiker) en TicketSwap Lokaal. Met welke rechtspersoon u deze Ticketovereenkomst sluit, hangt af van de locatie waar het evenement van het desbetreffende e-ticket plaatsvindt. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor deze Ticketovereenkomst te wijzigen. Indien u een (nieuw) e-ticket koopt of te koop aanbiedt en de Ticketovereenkomst is gewijzigd, moet u instemmen met de meest recente versie van deze Ticketovereenkomst.

Koopovereenkomst: Tussen de "Verkoper" en "Koper" van een ticket wordt een Koopovereenkomst gesloten.

Als gebruikers hun tickets via ons platform rechtstreeks van een merkticketshop kopen, zijn deze aankopen onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende ticketshop.

Consumentenwetgeving van de EU: De EU-regels betreffende consumentenbescherming zijn alleen van toepassing op BTC-relaties, niet op aankopen van een andere consument ("peer-to-peer"). TicketSwap is in eerste instantie een "peer-to-peer”-platform voor privégebruik zodat de Europese consumentenwetgeving niet van toepassing op de Ticketovereenkomst.

TicketSwap biedt gebruikers voor sommige evenementen de mogelijkheid om via ons platform rechtstreeks tickets te kopen van de merkticketshop. In dat geval is de Europese consumentenwetgeving wel van toepassing. Consumenten hebben op basis van deze wetgeving in principe een wettelijke bedenk- en herroepingstermijn voor bepaalde online gekochte producten of diensten. Deze termijn is echter niet van toepassing op vrijetijdsdiensten die op een specifieke datum of binnen een specifieke periode zijn geleverd. Die uitzondering geldt voor tickets die via ons platform door een merkticketshop zijn verkocht.

Voor zowel "peer-to-peer”-aankopen als voor aankopen van een merkticketshop via ons platform geldt dat gebruikers niet van gedachten kunnen veranderen en hun herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen.

E-tickets verkopen

E-tickets uploaden: Als Verkoper kunt u op het Platform een e-ticket te koop aanbieden door een bestand van het e-ticket te uploaden. Het bestand moet de originele, door de ticketprovider verstrekte digitale versie zijn. De Verkoper moet gemachtigd zijn het e-ticket te verkopen. Gescande e-tickets, foto's van e-tickets of gewijzigde bestanden zijn niet toegestaan. De Verkoper mag, zolang zijn aanbod niet is aanvaard, zijn aanbod tot verkoop van het geüploade e-ticket te allen tijde intrekken. Voor alle duidelijkheid: zodra de Koper het ticket reserveert voor aankoop, is de Verkoper verplicht het e-ticket aan de Koper te verkopen. Zodra de Koper het ticket koopt, komt er een definitieve overeenkomst met de desbetreffende Koper tot stand.

De Verkoper moet te allen tijde op de hoogte zijn van beperkingen (bijv. niet-overdraagbaarheid doordat e-ticket gepersonaliseerd zijn) met betrekking tot de overdraagbaarheid van e-tickets, en moet beperkingen in de listing melden. Als er een ticket met een niet-gemelde beperking door de Koper is gekocht, is de Verkoper verplicht de Koper terug te betalen.

Beschrijving e-ticket: De Verkoper vult de gegevens van het e-ticket zo volledig en correct mogelijk in. Deze gegevens omvatten in ieder geval de naam van het evenement, de prijs en het bankrekeningnummer van de Verkoper. De Verkoper vult daarnaast, indien van toepassing, entreerechten in die afwijken van die voor normale tickets (bijv. vroege entree, late entree, kinderticket, CJP enz.). De bankrekening moet gevestigd zijn in een van de hier vermelde landen. De Verkoper stelt een van de ondersteunde valuta in. Indien het e-ticket bedoeld is voor een bepaalde plek of stoel, moet de Verkoper in het gedeelte "beschrijving" of in de optie "zitplaats" (indien beschikbaar) duidelijk het stoelnummer vermelden. TicketSwap Lokaal behoudt zich het recht voor de gegevens over een aangeboden e-ticket aan te passen aan de gegevens die op het geüploade e-ticket staan.

Kosten en prijs: De Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder e-ticket dat hij op het Platform te koop aanbiedt (de "Verkoopprijs"), met dien verstande dat deze prijs niet hoger mag zijn dan 120% van de nominale waarde van het e-ticket (met inbegrip van servicekosten). In sommige landen zijn er (maximale-prijs)restricties van toepassing op het online aanbieden of doorverkopen van e-tickets. De Verkoper moet zich houden aan mogelijke lokale wetgeving. Per e-ticket waarvoor een koopovereenkomst wordt gesloten, is de Verkoper TicketSwap Lokaal een bedrag verschuldigd van 5% van de Verkoopprijs (inclusief btw) ("Servicekosten"). Door het sluiten van deze Ticketovereenkomst geeft de Verkoper Stripe opdracht dit bedrag in mindering te brengen op de ontvangen Verkoopprijs en dit bedrag aan TicketSwap Lokaal over te maken. De Verkoper ontvang op deze wijze 95% van de Verkoopprijs.

Indien een e-ticket voor meer dan 120% van de nominale waarde (inclusief servicekosten) wordt verkocht, behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor de Verkoop terug te draaien of het bedrag boven 120% van de nominale waarde (inclusief servicekosten) te verrekenen, en het teruggedraaide of verrekende bedrag via Stripe aan de Koper over te maken. TicketSwap Lokaal bepaalt wanneer dit gebeurt, en de Koper kan dit recht niet uitoefenen. Indien de Verkoper reeds is betaald, moet de Verkoper het bedrag boven 120% van de nominale waarde (inclusief servicekosten) conform de Terugbetalingsvoorwaarden aan TicketSwap Lokaal terugbetalen.

FairShare: De organisator kan FairShare inschakelen voor de verkoop van e-tickets voor zijn evenement via het Platform. Wanneer FairShare is ingeschakeld, wordt elk bedrag boven de nominale waarde (inclusief servicekosten en btw) gedeeld tussen de Verkoper en de Organisator. TicketSwap int dit bedrag van de Verkoper namens de Organisator. FairShare heeft geen invloed op de maximumprijs op het Platform. Meer informatie over FairShare vindt u hier.

Btw: De btw op de e-tickets die door de Verkoper via het Platform worden verkocht, moeten reeds over het oorspronkelijke e-ticket zijn betaald voordat de Verkoper het te koop aanbiedt. TicketSwap Lokaal brengt de Koper btw in rekening over de Servicekosten/transactie, en brengt de Verkoper btw in rekening over de bemiddelingskosten.

Verkochte e-tickets: Na afronding van een verkoop ontvangt de Verkoper een bevestiging per e-mail of pushbericht, waarna het verkochte e-ticket automatisch van het Platform wordt verwijderd. De Verkoper moet controleren of het e-ticket op het Platform staat vermeld als verkocht. De Verkoper is verplicht alle duplicaten van het verkochte e-ticket te vernietigen. Het is de Verkoper niet toegestaan om zijn e-ticket op meerdere platforms te koop aan te bieden. Indien een e-ticket tegelijkertijd op 2 verschillende platforms wordt verkocht, is de Verkoper verplicht om de verkoop op het andere platform ongedaan te maken.

Betaling aan de Verkoper: Stripe maakt de overeengekomen Verkoopprijs minus de Servicekosten (de “Betaling”) zo snel mogelijk na de verkoop en levering van het e-ticket aan de Verkoper over. Hier kunt u zien wanneer de Verkoper de Betaling op zijn bankrekening kan verwachten. TicketSwap Lokaal is er niet verantwoordelijk voor dat die Betalingen op tijd op de bankrekening staan en is in zijn geheel niet betrokken bij de verwerking van de betaling. Nadat TicketSwap Lokaal Stripe heeft geïnformeerd over een ongeldig e-ticket of in geval van (een verdenking van) fraude of een geannuleerd evenement, kan de Betaling aan de Verkoper worden opgeschort tot de situatie duidelijker is. Indien daar volgens TicketSwap Lokaal reden toe is, kan TicketSwap Stripe opdragen de Betaling te annuleren.

Naleving van Ken je Klant (KJK)-regels: TicketSwap Lokaal is gebonden aan privacybeleidsregels. De bedrijven die in opdracht van TicketSwap Betalingen aan de Verkoper verwerken, voeren een kruiscontrole uit tussen uw gegevens en hun eigen en openbare databases in verband met verdacht gedrag. Op basis van deze controle kunt u gevraagd worden aanvullende identificatiedocumenten aan hen te verstrekken. Dit moeten originele kopieën van uw identificatiedocumenten zijn die niet wijzigbaar zijn (bijvoorbeeld voorzien van een watermerk). De identificatiedocumenten worden na controle door deze bedrijven verwijderd.

Hoge bedragen: Een Verkoper die op enig moment zelf of in samenwerking met “Vergelijkbare Verkopers” voor meer dan EUR 800 aan e-tickets heeft verkocht of te koop heeft aangeboden voor evenementen die nog niet hebben plaatsgevonden (hierna: "Onzekere Waarde"), zal pas worden uitbetaald indien in alle redelijkheid is vastgesteld dat de e-tickets inderdaad geldig zijn en de Koper toegang tot het evenement heeft kunnen krijgen. Onder "Vergelijkbare Verkopers" wordt verstaan: Verkopers die dezelfde of vergelijkbare persoonsgegevens als de Verkoper delen.

De Onzekere Waarde wordt door Stripe voor de Verkoper gereserveerd. Indien een Verkoper meer dan EUR 800 heeft uitstaan, zal altijd eerst een bevestiging worden gevraagd dat de Verkoper daarmee instemt voordat een nieuw aangeboden e-ticket op het Platform zichtbaar wordt.

Annulering van verkoop: TicketSwap Lokaal heeft belang bij een correcte uitvoering van de koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De koopovereenkomst omvat daarom een onherroepelijk derdenbeding ten gunste van TicketSwap Lokaal, dat TicketSwap Lokaal de mogelijkheid biedt naleving van de koopovereenkomst, ontbinding van de koopovereenkomst of beëindiging van de koopovereenkomst te eisen indien de Koper of Verkoper niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de Ticketovereenkomst.

Gratis tickets: Het is de Verkoper niet toegestaan een ticket te verkopen dat kosteloos is verkregen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot tickets die zijn gewonnen bij een wedstrijd, tickets voor gasten, enz.

Minimum ticketprijs: Op het Platform aangeboden tickets moeten voor ten minste € 5 worden aangeboden (of voor een bedrag gelijk aan € 5 in een van de andere genoemde valuta).

Het kopen van e-tickets

Kosten, betaling en levering: De Koper van een e-ticket kan door middel van de aangeboden betaalwijzen online betalen. De transactiekosten voor de aankoop van een e-ticket bedragen 5% van de Verkoopprijs (inclusief btw). De Koper betaalt daarnaast 3% voor de overmakingskosten (inclusief btw). Het ticket kan onmiddellijk na aankoop via het Platform worden gedownload. Bovendien levert TicketSwap Lokaal het e-ticket zo snel mogelijk nadat Stripe de betaling ontvangen heeft: i.) via Mijn aankopen in uw TicketSwap-account en ii.) per e-mail in de vorm van een link naar het PDF-bestand. Tussen de Verkoper en de Koper is na de aankoop een definitieve overeenkomst tot stand gekomen. Gezien de aard van het product is het niet mogelijk de aankoop op enig moment ongedaan te maken. Na afronding van de transactie is er geen sprake van een herroepingsperiode voor de Koper of Verkoper.

Secure Swap: Sommige e-tickets op het Platform kunnen via Secure Swap worden verkregen. Wanneer een ticket via Secure Swap wordt verkocht, wordt het oorspronkelijke e-ticket na aanschaf onbruikbaar gemaakt en vervangen door een nieuw, uniek e-ticket op de eigen naam. Dit biedt de Koper de garantie dat het gekochte e-ticket bruikbaar is en nooit eerder is gebruikt. Een Secure Swap-e-ticket is herkenbaar aan het Secure Swap-logo. Hier kunt u zien hoe Secure Swap werkt.

Toelating tot het evenement: Toelating tot een evenementen is te allen tijd onderworpen aan de voorwaarden of regels van de organisator en de uitbater van de locatie. De koper en verkoper zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de kennisneming van deze voorwaarden of regels.

Wijzigingen in het evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om op de hoogte te zijn van het evenement waarvoor deze een e-ticket heeft gekocht, en de Koper moet voor zichzelf nagaan of het evenement zal worden uitgesteld, geannuleerd of op enige andere wijze zal worden gewijzigd (hierna gezamenlijk "Gewijzigd" of "Wijziging” genoemd).

Het is de verantwoordelijkheid van de Verkoper om op de hoogte te zijn van het evenement waarvoor deze op het Platform een e-ticket aanbiedt. Wanneer een evenement wordt geannuleerd, moet de Verkoper het e-ticket binnen 48 uur na de officiële kennisgeving van de organisator van het Platform verwijderen. Als het e-ticket aan de Koper is verkocht, moet de Verkoper de Koper terugbetalen.

TicketSwap Lokaal zal zich tot het uiterste inspannen om kopers te informeren over Wijzigingen in evenementen, maar is hiertoe niet verplicht.

TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade die gebruikers van TicketSwap (Kopers en Verkopers) kunnen lijden als gevolg van Wijzigingen in evenementen.

Wanneer een evenement wordt geannuleerd, biedt de organisator van het evenement de (rechts)persoon die de e-tickets voor dat evenement rechtstreeks van de organisator heeft gekocht, doorgaans een “Vergoeding” aan. De bedoeling is dat deze Vergoeding (met of zonder contact met de Verkoper) aan de Koper wordt uitbetaald, omdat de Koper, door het e-ticket via het Platform te kopen, de eigenaar van het e-ticket is geworden.**

Het kan voorkomen dat de Vergoeding van de organisator verschilt van het bedrag dat de Koper op het Platform voor het e-ticket heeft betaald. TicketSwap Lokaal is noch tegenover de Koper noch tegenover de Verkoper aansprakelijk voor het voornoemde "Prijsverschil". De Verkoper is alleen aansprakelijk voor het terugbetalen van de nominale waarde die door de organisator is vastgesteld.

Bij het uitbetalen van de Vergoeding aan de Koper voor een geannuleerd evenement wordt onderscheid gemaakt tussen e-tickets die via Secure Swap en e-tickets die niet via Secure Swap zijn gekocht. TicketSwap helpt de Koper naar beste vermogen met het ontvangen van Vergoeding van de organisator.

Indien het ticket via Secure Swap is gekocht, neemt de organisator rechtstreeks contact op met de Koper (eventueel via het Platform) over annulering en Vergoedingen. De vergoeding voor een geannuleerd evenement bestaat gewoonlijk uit de nominale waarde die door de Verkoper van het e-ticket is betaald (exclusief servicekosten van de ticketaanbieder). Dit bedrag kan afwijken van het bedrag dat de Koper via het Platform heeft betaald - het resulterende prijsverschil kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde.

Indien het ticket niet via Secure Swap is gekocht, is de Verkoper verplicht een eventuele door de organisator vanwege het geannuleerde evenement aangeboden Vergoeding te eisen en deze vervolgens conform de Terugbetalingsvoorwaarden aan de Koper over te maken. Dit bedrag wordt gemaximaliseerd tot het bedrag dat de Verkoper heeft ontvangen voor het op het Platform aan de Koper verkopen van het e-ticket. Bedragen die door de Verkoper aan de Koper worden overgemaakt, moeten door middel van de betalingsverwerkingsdiensten van Stripe via TicketSwap worden overgemaakt.

In bepaalde gevallen kan het Annuleringsbeleid afwijken van de hierboven beschreven procedures. Er wordt altijd voorkeur gegeven aan een oplossing waarbij de Koper een Vergoeding wordt betaald. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor Prijsverschillen.

**Indien een evenement wordt uitgesteld naar een andere datum of tijd en/of wordt verplaatst naar een andere locatie, is de Verkoper niet verplicht de Koper een Vergoeding te betalen. Indien de Koper niet langer van het ticket gebruik wenst te maken, kan de Koper besluiten om zijn tickets op het Platform te verkopen. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende Prijsverschillen.

Ongeldig e-ticket: Het risico bestaat dat e-tickets die via het Platform (met uitzondering van e-tickets van Secure Swap) zijn gekocht, ongeldig blijken te zijn. De risico's die te maken hebben met de geldigheid van het e-ticket en eventuele daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de Verkoper en Koper. De Verkoper mag een e-ticket niet opnieuw gebruiken nadat de transactie is afgerond. De Koper mag het e-ticket alleen doorverkopen via hetzelfde TicketSwap-account als waarmee het e-ticket is gekocht. Het is niet toegestaan een e-ticket via een ander platform door te verkopen (tenzij het gaat om een e-ticket van Secure Swap).

Indien het e-ticket ongeldig blijkt te zijn, zal TicketSwap Lokaal de Verkoper en de Koper met elkaar in contact brengen in een door TicketSwap Lokaal geleid chatgesprek om in goed overleg tot een oplossing te komen. TicketSwap Lokaal treedt op als onafhankelijke bemiddelaar tussen de Koper en de Verkoper en probeert bewijsmateriaal te vinden voor de verklaringen van de Koper en de Verkoper. TicketSwap Lokaal zal op basis van dit onderzoek beslissen of de Verkoper de ongeldige tickets aan de Koper moet terugbetalen. De Koper en Verkoper moeten zich aan de beslissing van TicketSwap Lokaal houden.

Indien de Verkoper niet meewerkt, behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor om aangifte tegen de Verkoper te doen, persoonsgegevens van de Verkoper met de Koper te delen zodat deze aangifte kan doen bij de politie, en (blijvend) zijn account te blokkeren. Alle situaties van ongeldige e-tickets dienen bij TicketSwap Lokaal gemeld te worden.

De Koper heeft het recht binnen 30 dagen na het evenement aangifte te doen van een ongeldig e-ticket. Na deze periode zal TicketSwap Lokaal geen claims wegens ongeldige e-tickets in behandeling nemen.

Terugbetalingsvoorwaarden: Indien de Verkoper de Koper moet terugbetalen, moet de Verkoper dit doen in overeenstemming met de Terugbetalingsvoorwaarden. Redenen waarom de Verkoper de Koper moet terugbetalen, kunnen, onder meer, zijn: de verkoop van ongeldige e-tickets, de verkoop van e-tickets voor meer dan 120% van de nominale waarde (inclusief servicekosten) of annulering van het evenement. Indien de Verkoper niet voldoet aan de Terugbetalingsvoorwaarden, behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor een incassobureau in te schakelen om de terugbetaling te vergemakkelijken. Alle extra kosten van het incassokantoor komen voor rekening van de Verkoper.

TicketSwap Lokaal faciliteert de terugbetaling zo goed mogelijk, wat inhoudt dat het tussen de Koper en Verkoper zal bemiddelen met het oog op terugbetaling. De Koper moet altijd worden terugbetaald op de door TicketSwap Lokaal voorgestelde wijze (verrekeningen tussen de Koper en de Verkoper zijn voor eigen risico). Overmakingen door de Verkoper aan de Koper moeten door TicketSwap worden geregeld door middel van de betalingsverwerkingsdiensten van Stripe. TicketSwap houdt op geen enkel moment door de Koper of Verkoper verschuldigde geldbedragen in zijn bezit.

Terugbetalingsvoorwaarden – Annuleringen: Wanneer de Verkoper de Koper wegens een geannuleerd evenement moet terugbetalen, moet de Verkoper het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de Vergoeding van de organisator overmaken. De Koper kan hieraan geen rechten ontlenen. In alle andere gevallen moet de Verkoper de Koper binnen veertien dagen nadat de vergoeding aan de Koper is verstrekt, terugbetalen. Indien terugbetaling niet binnen veertien dagen heeft plaatsgevonden, behoudt TicketSwap Lokaal zich het recht voor de Koper te helpen bij het inschakelen van een incassobureau om de terugbetaling te faciliteren. Alle extra kosten van het incassokantoor komen voor rekening van de Verkoper.

Risico's: Afgezien van e-tickets van Secure Swap, is het kopen van een e-ticket via het Platform niet zonder risico. TicketSwap Lokaal spant zich in uitsluitend veilige en succesvolle verkopen af te sluiten via het Platform, maar garandeert niet dat een via het Platform gekocht e-ticket altijd geldig is en altijd toegang geeft tot het gewenste evenement. E-tickets van Secure Swap zijn in principe altijd geldig voor het gewenste evenement.

Aansprakelijkheid: TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot indirecte schade) die u zou lijden als gevolg van het gebruik van de Platformdienst of het Platform, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Hoewel TicketSwap Lokaal zo veel mogelijk maatregelen neemt om een veilige aankoop van een e-ticket te garanderen, kan het niet instaan voor de juistheid van de Platformdienst en de inhoud van het Platform. Het kan de juistheid of geldigheid van een e-ticket alleen garanderen indien het gaat om een e-ticket van Secure Swap, wat niet wegneemt dat TicketSwap Lokaal niet aansprakelijk is voor eventuele indirecte schade. TicketSwap Lokaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden ten aanzien van de Platformdienst, het Platform of het e-ticket, waaronder eventuele (technische) gebreken of defecten met betrekking tot het gebruik van een Ticket doorstuurfunctie die wordt aangeboden door een derde partij. TicketSwap Lokaal heeft het recht het gebruik daarvan, zonder kennisgeving vooraf, (tijdelijk) te schorsen of te beperken of de Platformdienst zonder opgaaf van redenen te beëindigen zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding tegenover TicketSwap Lokaal.

Misbruik: U stemt ermee in geen informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die in strijd is met enige wet- of regelgeving. Voorts stemt u ermee in dat u:

 1. geen ongepaste relatie met een persoon of entiteit zult voorwenden;

 2. geen ongepaste relatie met een persoon of entiteit zult voorwenden;

 3. geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard en voor welk doel dan ook zult doorsturen;

 4. de kwetsbaarheid van het Platform of enig ander verbonden systeem of netwerk niet zult onderzoeken, scannen of testen, en niet in strijd met enige beveiliging of authenticatie zult handelen;

 5. geen content zult plaatsen die beledigend of discriminerend is, of aanzet tot haat of geweld op basis van ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Indien TicketSwap Lokaal vermoedt dat u zich niet houdt aan de Platformovereenkomst, kan TicketSwap Lokaal u met onmiddellijke ingang (blijvend) de toegang tot het Platform en de Platformdienst ontzeggen. In geval van niet-naleving behouden wij het recht uw (relevante) gegevens en informatie op te slaan voor latere raadpleging. Dit houdt in dat wij, indien u de Platformovereenkomst schendt, een gerechtvaardigde reden hebben om uw gegevens in ons bezit te houden, waarbij we niet hoeven te voldoen aan uw verzoek om al uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. We doen dit om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Openbaarmaking van gegevens: TicketSwap Lokaal heeft te allen tijde het recht gegevens openbaar te maken om: (i) zichzelf voor een rechtbank te verdedigen, (ii) een gerechtelijk bevel uit te voeren, (iii) alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid na te leven, (iv) de nationale veiligheid, defensie, openbare orde/volksgezondheid te beschermen en (v) zijn rechten te handhaven.

Bijgewerkt op 16 januari 2024